Spring naar inhoud

Privacyverklaring Samen Slim naar Zee – Provincie Noord-Holland

Deze informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de Provincie Noord-Holland.

Algemeen

De provincie verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Hieronder lees je voor welke doelen van het participatieproces Samen Slim naar Zee persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

Verzamelen van goede ideeën van dagjesmensen, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties over hoe we samen op een andere manier naar zee kunnen reizen.

Verzamelen van commentaar en aandachtspunten van participanten, op ingediende ideeën.

Een spelregel voor het indienen van ideeën is dat iedereen een plan en/of een argument mag indienen.

Subdoelen

  • Kunnen organiseren van een inloopavond.
  • Inzicht krijgen in waar de ideeën vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en provincie in de argumenten voor of tegen een plan.
  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het online participatieproces Samen Slim naar Zee.
  • Participanten op de hoogte kunnen houden van de voortgang van het participatieproces.

2. Grondslag

De provincie verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om te kunnen komen tot zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht). Specifiek worden de gegevens, in een participatieproces, verwerkt om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over hoe de bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 18 maart 2024 tot en met 15 april 2024 (fase: indienen en beargumenteren van plannen/ideeën) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de ideeën en/of argumenten vandaan komen. Zijn het mensen uit de provincie die hun idee of mening geven of komen juist veel reacties van (dagjes)mensen van verder weg?

Naam (voor- en achternaam): van 26 februari 2024 tot en met 3 april 2024 vragen we mensen hun naam achter te laten als ze zich aanmelden voor de inloopavond van 3 april. Van 18 maart 2024 tot en met 15 april 2024 vragen we van de mensen die zich registreren expliciet de toestemming om hun naam op te geven. De toestemming houdt in dat als je een idee of plan indient, je naam zichtbaar wordt getoond op de internetpagina van jouw ingediende idee/plan. Deze toestemming wordt ook gebruikt als je een argument plaatst, zodat je naam ook zichtbaar op de pagina wordt vermeld. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt desgewenst een alias opgeven.

E-mail: van 26 februari 2024 tot en met 3 april 2024 vragen we mensen hun e-mailadres achter te laten als ze zich aanmelden voor de inloopavond van 3 april. Tevens kunnen mensen hier aangeven (opt-in) of ze via het e-mailadres op de hoogte willen worden gehouden van de voortgang van het participatieproces. Van 18 maart 2024 tot en met15 april 2024 en vragen we mensen die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende idee/plan of argument. De indieners van ideeën/plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk geïnformeerd per e-mail of hun plan haalbaar is en wordt meegenomen in een maatregelpakket.

IP-adressen: van 18 maart 2024 tot en met 15 april 2024 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het beargumenteren van ideeën/plannen te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De provincie bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Participatie Samen Slim naar Zee geldt het volgende:

Het meedenken over de onderwerpen en maatregelen in de aanpak van Samen Slim naar Zee  kan tot 1 oktober 2024. Ideeën/plannen, namen van indieners van ideeën/plannen en argumenten, argumenten voor- en tegen blijven tot het einde van het participatieproces zichtbaar op de website. Zowel haalbare als niet-haalbare ideeën en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website tot 1 januari 2025.

Na de idee-indienfase worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedacht per onderwerp. Medewerkers van de provincie gebruiken deze informatie om een haalbaarheidscheck te doen op de ideeën/plannen.

Ideeën/plannen en de argumenten op voorstellen blijven zichtbaar op de website tot 1 januari 2025. In januari 2025 wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de idee-indieners en namen van mensen die gereageerd hebben op ideeën op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen en IP-adressen.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel